Xarxa social en català, flog.cat
Gent
Grups
Blogs
Piu Piu
Fotos
Campanyes
Descàrregues
Jocs
Viu en català
Fòrum
Xat

Drets lingüístics

Aquí et mostrem els drets (i obligacions) que tens en matèria lingüística.

 • LA LLENGUA PRÒPIA I LES LLENGÜES OFICIALS
  • La llengua pròpia de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears és el català. Com a tal, el català és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.
  • El català és la llengua oficial de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol.
  • Tots els ciutadans tenen el dret d'utilitzar i el deure de conèixer les dues llengües oficials. Els poders públics han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure.
  • La Generalitat de Catalunya i l'Estat han d'emprendre les accions necessàries per al reconeixement de l'oficialitat del català a la Unió Europea i  organismes internacionals. (*)
  • La Generalitat de Catalunya ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres comunitats i els altres territoris que comparteixen patrimoni lingüístic. (*)
 • DRETS I DEURES DE CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES
  • Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques.
  • DRETS LINGÜÍSTICS DAVANT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LES INSTITUCIONS ESTATALS
   • Els ciutadans tenen el dret d'opció lingüística. En les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques, totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin.
   • Per a garantir el dret d'opció lingüística, l'Administració de l'Estat situada a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears ha d'acreditar que el personal al seu servei té un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, que el fa apte per a complir les funcions pròpies del seu lloc de treball.
   • Totes les persones, en les relacions amb l'Administració de justícia, el Ministeri Fiscal, el notariat i els registres públics, tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin, i a rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua sol·licitada, sense que puguin patir indefensió ni dilacions indegudes a causa de la llengua emprada, ni se'ls pugui exigir cap mena de traducció. (*)
   • Els ciutadans de Catalunya tenen el dret de relacionar-se per escrit en català amb els òrgans constitucionals i amb els òrgans jurisdiccionals d'àmbit estatal. Aquestes institucions han d'atendre i han de tramitar els escrits presentats en català, que tenen, en tot cas, plena eficàcia jurídica. (*)
  • DRETS LINGÜÍSTICS DELS CONSUMIDORS I USUARIS
   • Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d'usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis. (*)
  • DRETS LINGÜÍSTICS EN L'ÀMBIT DE L'ENSENYAMENT
   • Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el que estableix aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari. (*)
   • Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no universitari. L'ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d'estudis.
   • Els alumnes tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l'ensenyament.
   • Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.  (*)
   • Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al sistema escolar de Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la manca de comprensió els dificulta seguir amb normalitat l'ensenyament. (*)
   • El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin.

(*) Al País Valencià no hi ha legislació sobre aquest punt.

Conclusió:
Parla català sempre!
De la mateixa manera que tu compleixes les teues obligacions, s'han de complir els teus drets que tu tens. I, si no, reclama'ls!.

© flog.cat, 2012

22956616 visites

Contacte | Allotjament de webs | Ajuda i suport tècnic | Enllaços | Condicions i privadesa

Ajuda